TEMETKEZÉS


Temetkezés szervezés

A hozzánk forduló hozzátartozóknak az alábbiakban tudunk segíteni az elhunyt temetésének lebonyolítása érdekében. Irodánkban leegyeztetjük azt a temetési helyet, ahova a temetés történni fog, egyeztetjük a temetési idõpontot a temetõvel és rögtön le is foglaljuk. Beszerezzük az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát és a temetéshez szükséges összes engedélyt, dokumentumot.Szolgáltatásaink:

- Temetések megszervezése, lebonyolítása
- Temetõn belüli és kívüli ravatal készítése
- Elhunyt szállítása vidékre. Gondoskodunk a szállítást megelõzõ adminisztratív teendõk teljes körû rendezésérõl, pl. halotti anyakönyveztetés, vámszemle, útvonal-engedélyek, egyéb speciális, az adott ország rendelkezéseinek megfelelõ engedélyek beszerzése, a vonatkozó egészségügyi elõírások szerinti elõkészítés (balzsamozás)
- Biztosítjuk az elhunyt szállításához, a megrendelt szállítási módozatoknak (közúti) megfelelõ kellékeket (fémbetét, speciális koporsó)
- A temetéshez szükséges okmányok beszerzése
- Vállaljuk a hamvak megrendelési helyre történõ szállítását, postai feladását, ünnepélyes átadás, hamvszórás megszervezését
- Kegyeleti cikkek széles körû választéka
- Temetési értesítõk
- Gyászközlemény megjelentetése sajtóban
- Búcsúztatás megszervezése (egyházi, polgári: versmondás is)
- Fotózás, videózás
- Hangosítás
- Exhumálás
- A Virágüzletünkben megrendelt sírcsokrok, koszorúk díjmentes kiszállítása

Ahhoz, hogy a temetésen való közremûködésünk kegyeletteljes legyen, és az elvárásoknak megfelelõ lehessen, tisztában kell lennünk az elhunyt felekezeti, vallási hovatartozásáról, illetve végakaratáról. Amennyiben az elhunyt nem volt vallásos, nem járt templomba, úgy mód és lehetõség van arra, hogy az elhunytat szónok búcsúztassa el. Ha az elhunyt fegyveres testület elhunytja a temetésénél díszsortûzzel, tûzoltósági alkalmazottak szertartásainál sziréna- szóval búcsúzhatnak a kollegák.

A temetés ügyintézése elõtt tisztázandó, hogy az elhunyt mely temetési helyre kerül eltemetésre. Amennyiben a temetés meglévõ sírba történik, célszerû átgondolni a temetés módját, hisz a temetéssel összefüggésben végzendõ sírnyitáshoz, exhumáláshoz szükséges a már sírban nyugvó vagy exhumálandó elhunyt halotti anyakönyvi kivonata. 25 éven belül eltemetett elhunyt hamvasztása érdekében történõ exhumáláshoz a halottvizsgálati bizonyítvány halál okát tartalmazó példánya is szükséges.

Végül a temetésre történõ intézkedés elõtt célszerû dönteni arról, hogy ki fog az elhunyt temetésérõl gondoskodni, és ki jogosult rendelkezni a temetési hely (sírhely, urnafülke stb.) felett.

Kétféle temetési mód terjedt el Európában: a földbetemetés és a hamvasztásos temetés.

A magyar nép korai történelmében nem volt ismeretlen a hamvasztás, azonban évszázadokon át – elsõsorban vallási megfontolások miatt – kizárólag földbetemetés történt. Ezért is használjuk a hagyományos koporsós megjelölést e temetési módra. A katolikus egyház 1951-ben engedélyezte hívei számára a hamvasztásos temetést. Ettõl kezdve jelentõsen nõtt a hamvasztásos temetés aránya.

Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó. Természetesen ez nem lehet irreális vagy jogszabályba ütközõ, illetve ez nem róhat aránytalanul nagy terhet az eltemettetõre.

Ha a temetésre nézve nincs érvényes rendelkezés a temetési módról, az eltemettetõ dönt. Elõfordul, hogy több azonos jogállású személy gondoskodik, illetve köteles gondoskodni az eltemetésrõl. Megegyezésre kell törekedni, hiszen ez szolgálja leginkább a kegyeletet. Ha vita van az eltemettetõk között az eltemetés módját illetõen, akkor nem lehet hamvasztani, azonban a földbetemetést el kell végezni.

A vitát nem a szolgáltatónak kell eldöntenie. A szolgáltatót csak a jogszabály rendelkezése korlátozza, hamvasztásos temetést nem szervezhet. Ez esetben az- az eltemettetõ intézkedhet, aki egyébként is földbetemetést óhajtott. Ha a temetést senki nem vállalja, az elhalálozás helye szerint illetékes jegyzõ felszólíthatja az eltemetésre kötelezetteket.

Az eltemettetõ szabadon választhat világi vagy egyházi szertartás között.

Igyekszünk megrendelõink egyedi igényeinek, elképzeléseinek megvalósításában!